РЕШЕНИЕ № 871 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е


№ 871

от 25.06.2003 г.
1. На основание чл.54 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Пламен Петров Иванов да заплати на община Димитровград право на строеж за обект - масивна едноетажна сграда /шивашки цех/ кв.Марийно кв.26 върху 341 кв.м. в размер на 940,00 лв. и придобие право на строеж на посочения адрес.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за отстъпено право на строеж с Пламен Петров Иванов.
Участвали в гласуването - 21 общински съветници, от които “за” - 21, “против” - 0, “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: