РЕШЕНИЕ № 868 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е


№ 868

от 25.06.2003 г.
1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.56 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Стойчо Георгиев Димитров да заплати на община Димитровград право на строеж за обект - външен вход към собствен апартамент на бул.”Г.С.Раковски” 5-В-1 върху 2,90 кв.м. в размер на 71,00 лв. и придобие право на строеж на посочения адрес.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за отстъпено право на строеж със Стойчо Георгиев Димитров.
Участвали в гласуването - 20 общински съветници, от които “за” - 20, “против” - 0, “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: