РЕШЕНИЕ № 866 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


Р Е Ш Е Н И Е


№ 866

от 25.06.2003 г.1. На основание чл.54 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и § 17 от ЗУТ, Тинка Христова Вълева да заплати на община Димитровград, право на строеж за обект- Търговски обект /”Бялата къща”/ кв.92 - върху 45 кв.м. в размер на 1100,000 лв. и придобие право на строеж на посочения адрес.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за отстъпено право на строеж с Тинка Христова Вълева, след влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на плана за застрояване.Участвали в гласуването - 22 общински съветници, от които “за” - 22, “против” - 0, “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: