ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕНИ ПО…

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: (п)

СТЕФАН  ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № РД-06-331/26.02.2010 г.

 

А. ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ МЕЖДУ ДЕЙНОСТИТЕ В СФЕРА “ОБРАЗОВАНИЕ” -  ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

І. ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕРС, МЕЖДУ ЦДГ И ОДЗ.

 

Средствата за детски градини се разпределят по формула:

СФ = A+B

Където:     

1. А – основен компонент по формула = 99,5 % от ЕРС*БД

                            А = БД* 99,5% ЕРС за всеки вид стандарт 

Средствата по ЕРС се разпределят на база брой деца към 01.01.2010 г. по данни в АДМИН М. Всяка ЦДГ и ОДЗ получава 99,5 % от средствата по ЕРС за:

БДЦДГ       – брой деца в ЦДГ и ОДЗ за деца от 3 до 5 години по 1408 лв./дете

БДППДГ    – брой 6 годишни в ЦДГ и ОДЗ (родени през 2003 г.) по 1626 лв./дете

БДЯГ                   – брой деца в яслена група към ЦДГ и ОДЗ по 990 лв./дете

СЛК           - определят се в размер на 0,5% от всеки вид ЕРС

2. В – резервен фонд за логопедичен кабинет в ДГ (СЛК) = 0.5% от средствата по ЕРС

В = БД*0,5% ЕРС за всеки вид стандарт   

3. Размерът на средствата за деца на ресурсно подпомагане се определят, като броя на децата със СОП (БДСОП) към 01.01.2010 г. съгласно АДМИН М, се умножи по 194 лв.

                            С = БДСОП*194

 

ІІ.  ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕРС ЗА 6 ГОДИШНИ ДЕЦА В ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ.

 

Средствата за полудневни подготвителни групи в училищата се разпределят само по основен фактор – брой дете -  по формула:

СФ = БД* 100%ЕРС

Средствата по ЕРС се разпределят в размер на 100 %, на база брой 6 годишни деца (родени през 2003 г.), към 01.01.2010 г. по данни в АДМИН М. Всяко училище, в което има ППДГ получава 100 % от средствата по ЕРС – 856 лв./дете.

 

ІІІ. ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕРС, МЕЖДУ  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА.

 

1. Средствата за общообразователни училища се разпределят по формула:

СФ = А + В1 + В 2 + B 3

Където:     

а)  А – средства по основен компонент на формулата:

А = БУ * 91,5% за всички видове ЕРС

Средствата се разпределят на база брой ученици към 01.01.2010 г. по данни в АДМИН М. Всяко училище получава 89,5 % от ЕРС за:

БУОУ                  – брой ученици в общообразователно училище по 1261 лв./у-к

БУВУ                  – брой ученици вечерно обучение по 1099 лв./ученик

БУПИ                  – брой ученици в профил “изкуства” по 2146 лв./ученик

БУИУ                  – брой ученици на индивидуално обучение по 2475 лв./ученик

БУСУ                  – брой ученици на самостоятелно обучение по 291 лв./ученик

б) В1 - средства за финансиране дейността на логопедични кабинети:

                            В1 = БУ*0,5% за всички видове ЕРС

в) В2 – средства за допълнителни компоненти по формулата – за вид гориво

                            В2 = КБУ*3% за всички видове ЕРС

КВУ – коригиран брой ученици се получава за всяко училище, като броя на учениците към 01.01.2010 г. се умножи с коефициент, получен като сума от следните коефициенти:

За отопление с твърдо гориво и газ –  1

За отопление с инсталации на течно гориво – 1,2

За отопление със стара отоплителна инсталация(неподменена до 5 години) – 0,2

За сгради с неподменена дограма – 0,2

Средствата в размер на 3 % за всички видове ЕРС се преразпределят между училищата на база коригиран брой ученици, получен след прилагане на коефициентите за всяко училище.

г) В3 – резервен фонд за обезщетения, участия и обследване по проекти,  обезпечаване недостига на средства за транспорт на ученици и инвестиционната политика на общината в образованието.

                            В3 = БУ*5% за всички видове ЕРС

2. Средствата за ученици на ресурсно подпомагане се определят за всяко училище, като броя на учениците със СОП към 01.01.2010 г. съгласно АДМИН М, се умножи по 194 лв. за всяко училище.

3. Средствата за подобряване на материално-техническата база на училищата се определят на база брой ученици редовно обучение към 01.01.2010 г. съгласно АДМИН М, умножен по 23 лв./ученик и се изразходват целево, в съответствие с инвестиционната политика на общината в Образованието, по процедура, съгласувана с ПРБК

До извършване на корекции в бюджета по реда на  чл.6, ал. 2 от ПМС № 324/30.12.2009 г., средства по ЕРС, разчетени в ЗДБРБ за 2010 г. в размер по-голям от полагаемия, съгласно натурални показатели по АДМИН М към 01.01.2010 г., се заделят като резерв за корекция и не се разпределят по формула.

Средствата, определени като резерв за корекция са в размер на 1% от средствата по ЕРС.

След промяна на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет, основана на промяна в натуралните показатели отразени в АДМИН М, ПРБК коригира бюджета на учебните  и учебновъзпитателните заведения в съответствие с формулата.

 

ІV. ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕРС ЗА УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ:

 

Средствата се разпределят на база брой ученици към 01.01.2010 г. по данни в АДМИН М, само по основен фактор – брой ученици - по формула:

СФ = 100%ЕРС*БУ

Средствата по ЕРС се разпределят в размер на 100 %, на база брой ученици в професионални паралелки вечерно обучение към СОУ,по данни в АДМИН – 1099 лв./ученик.

 

 

 

Б. ПРАВИЛА ЗА ПРОМЕНИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА В СФЕРА “ОБРАЗОВАНИЕ” – ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

І. ПРОМЯНА В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА МЕЖДУ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

1.     След извършване на корекции по бюджета към 31.03.2010 г., съгласно чл.6 ал.2 от ПМС № 324/30.12.2009 г., с резерва за корекции се намалява бюджета в съответната дейност на функция Образование. При наличие на разлика между предвидените и действителните средства за корекция тя се преразпределя между УЗ съгласно формулата.

2.     ПРБК извършва корекции по бюджетите на учебните заведения на база средногодишен брой ученици, в съответствие с формулата в следните случаи:

·        при промяна в основния компонент - брой децата или ученици, отразена в АДМИН М към 15.09.2010г. или вследствие на оптимизация;

·        при промяна на ЕРС;

 

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВНИЯ ФОНД:

 

II.A. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РФ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

 

1.     РФ за логопедичен кабинет в ДГ се разходва от ПРБК.

2.     При остатък на средства по резервния фонд към 15.11.2010 г., той се преразпределя между ЦДГ и ОДЗ по формула на база брой деца по данни на АДМИН М към 1.10.2010 г.

 

II.Б. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РФ МЕЖДУ УЧИЛИЩА

 

1.     Средствата от РФ се преразпределят между училищата след съгласуване с директорите, на база действително извършени разходи за:

·        1 % от РФ се разпределят за обезщетения при пенсиониране и възстановени на работа от съда на база депозирани от директорите докладни за действително изплатени средства за обезщетения

·        0,5 % за покриване недостига за безплатен превоз на ученици се разпределят на база депозирани докладни до кмета на общината с приложени договори с превозвач и документ за разход, но за не повече от 10 % от надвишаването на средствата за специализиран превоз съгласно предвидените по Наредба № 2 на МФ.

·        1,5 % за участия и обследвания по проекти се разпределят на база депозирани докладни с приложена документация за участие и документи за извършен разход.

·        2 % за обезпечаване на инвестиционната политика на общината в образованието.

2.     0,5 % се изразходват от ПРБК за дейността на логопедичен кабинет.

При остатък на средства по резервния фонд към 15.11.2010 г., той се преразпределя между училищата по формула на база средногодишен брой ученици по данни на АДМИН М към 15.09.2010 г.

 

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СТИПЕНДИИ

Средствата за стипендии се разпределят между училищата в началото на годината, пропорционално на прогнозния средногодишен брой стипендианти. Най-късно до 30.11.2010 г. средствата се преразпределят с недостиг или излишък, съобразно постигнатия действителен средногодишен брой стипендианти. При остатък на средствата за стипендии, те  се изразходват за същата цел през следващата бюджетна година.

 

 

ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

Средствата за извънкласни и извънучилищни дейности в размер на 14 лв./ученик редовно обучение (4227 ученика към 01.01.2010 г. съгласно АДМИН М), се разпределят от ПРБК, както следва:

·       53,29 % = 32500 лв. за обезпечаване на работната заплата, др. трудови възнаграждения и осигурителни плащания в НАОП.

·       Останалите средства се разпределят от ПРБК за значими общински извънкласни и извънучилищни дейности на база представени докладни и план-сметки от директорите на УЗ и за дейността на Ученическия и детски парламент.

При остатък на средствата за извънкласни и извънучилищни дейности, те  се изразходват за същата цел през следващата бюджетна година.

 

V. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Средствата за дофинансиране на маломерни паралелки са в размер на 20 % от годишния ЕРС 1261 лв. за общообразователно училище  и е = 252,20 лв.

1.     За училища с ученици в паралелки под минималния брой, определен с Наредбите на МОН, размерът на допълнителните средства се определя като разликата между норматива за минимален брой и действителен брой ученици за учебната 2009/2010 г. се умножи по 178,64 лв. – част от ЕРС за общообразователно училище и по 304,02 лв. – за паралелки по изкуствата към СОУ, съответстваща на 8,5 месеца от годишния ЕРС.

2.     След решение на Общински съвет за одобряване съществуването на маломерни паралелки за новата учебна 2010/2011 г., ПРБК разпределя средства за дофинансиране в размер съответстващ на 3,5 месеца от ЕРС

3.     Остатъкът от средствата за дофинансиране се разпределя по преценка на ПРБК.

 

VI. ПРАВИЛА ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУБСИДИИТЕ ПО УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ.

1.     Средствата по ЕРС се превеждат на учебните заведения прилагащи СДБ, веднъж в месеца, в процент, съответстващ на трансфера, указан в чл.13 от ЗДБ на Република България за 2010 г.

2.     Средствата за местни дейност се превеждат на учебните заведения, прилагащи СДБ, веднъж в месеца, в процент, съответстващ на трансфера, указан в чл.13  от ЗДБ на Република България за 2010 г. без средствата за обезщетенията за пенсиониране, които се превеждат целево.

3.     Средствата за дофинансиране на държавни дейности са определени за 8,5 месеца и се превеждат в съответния средно месечен размер от утвърдените за учебното заведение.

 

 СПИСЪК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕРС МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.

Последна промяна: 07:05:38, 9 Март 2020

Още новини

Проекти за изграждане на физкултурен салон за училището в Меричлери и ремонт на спортната база на училището в Крепост, спечели общината

205

Община Димитровград спечели два проекта за изграждане на спортна инфраструктура по училищата. Проектите се финансират по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2027 г. от Министерство на образованието и науката. Единият проект е за изграждане…

Десетки се преклониха пред делото на Васил Левски в Димитровград

102

151 години след саможертвата на Апостола на българската свобода Васил Левски, десетки димитровградчани се преклониха пред паметта на идеолога и създател на Вътрешното революционно движение. Поклонението пред паметта и святото дело на най-емблематичната фигура на българското освободително движение и радетел за "чиста и свята република" се състоя пред бюст-паметника на…

Общинският съвет прие бюджета на община Димитровград за 2024 година

262

Общинските съветници в община Димитровград гласуваха и приеха бюджета на общината за 2024 година. Финансовата рамка е в размер на 83 988 842 лв. В гласуването участваха всички 33 общински съветници, от тях 28 гласуваха "за", трима бяха "против" и двама "въздържал се". Ръстът спрямо миналата година е 3,62 процента.…

Представянето на книгата за Георги Парцалев изпълни до предел Дом-музей "Пеньо Пенев"

380

Журналистът Георги Тошев представи книгата си “Георги Парцалев. Хамлет от град Левски” и филма „Рицарят на смеха“ за именития и обичан български актьор. Вечерта посветена на великия комик, събра много негови почитатели и хора от културната общественост на Димитровград в Дом-музей "Пеньо Пенев". Във филма зрителите видяха и последните интервюта…

Към всички новини