ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ ФЕВРУАРИ`2007

v
ПРОЕКТ!
 
ПОКАНА
 
На основание чл. 23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл. 58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 
СВИКВАМ
 
на редовно заседание Общински съвет на Община Димитровград на 22.02.2007 г. /четвъртък/, от 9.15 часа, в многофункционалната зала на общината,
бул. “Г. С. Раковски” № 15 при следния
 
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Докладна записка вх. №100-22-04/13.02.07 г. от Петър Петров- Председател на НС на ОАП-Димитровград относно приемане Отчет за изпълнение на Годишния план за работа на ОАП-Димитровград през 2006 г.
 
2. Докладна записка вх. №100-22-03/13.02.07 г. от Петър Петров- Председател на НС на ОАП-Димитровград относно приемане Отчет за извършения следприватизационен контрол за периода 01.01.06 г.- 31.12.06 г
 
3. Докладна записка вх. №100-22-05/15.02.07 г. от Петър Петров- Председател на НС на ОАП-Димитровград относно приемане на приватизационна оценка и определяне на метода за продажба на обект: книжарница “Абагар”- гр. Димитровград
 
4. Анализ вх. № 100-02-02/02.02.07 г. от Христо Кирчев- Началник на РПУ-Димитровград относно работата на РПУ-Димитровград през 2006 г.
 
5. Анализ вх. № 100-02-03/12.02.07 г. от Георги Георгиев- Гл. инспектор на група “Общинска полиция” при РПУ-Димитровград относно работата на “Общинска полиция” при РПУ- Димитровград през 2006 г.
 
6. Докладна записка вх. № 100-07-04/12.02.07 г. от Николай Колев- Председател на Общински съвет-Димитровград относно приемане на решение за определяне на терен за поставяне на художествена скулптура в кв. 164 в Димитровград
 
7. Докладна записка вх. № 100-00-96/08.02.07 г. (изх. № 06-00-90/08.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно дарение на недвижим имот- частна общинска собственост на Църковно настоятелство на храм “Св. Димитър”-Димитровград
 
8. Докладна записка вх. № 100-00-109/08.02.07 г. (изх. № 06-00-103/08.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно безвъзмездно придобиване от Община Димитровград на Кабелна радиомрежа на територията на общината, собственост на БТК-Хасково
 
9. Докладна записка вх. № 100-00-108/08.02.07 г. (изх. № 06-00-102/08.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно промяна в структурата на Общинска администрация-Димитровград
 
10. Докладна записка вх. № 100-00-94/07.02.07 г. (изх. № 06-00-88/07.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно закриване на една целодневна група и разкриване на една яслена целодневна група в ЦДГ “Осми март” и преобразуване на ЦДГ в ОДЗ
 
11. Докладна записка вх. № 100-00-116/12.02.07 г. (изх. № 06-00-110/12.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно промяна мястото на съхранение на задължителната документация на закритите ОУ “Неофит Бозвели”-Добрич, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”-Горски извор и ОУ “Хр. Ботев”- с. Брод
 
12. Докладна записка вх. № 100-00-113/09.02.07 г. (изх. № 06-00-107/09.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно отдаване под наем на зъболекарски кабинет в ЕГ “Д-р Иван Богоров”-Димитровград
 
13. Докладна записка вх. № 100-00-101/08.02.07 г. (изх. № 06-00-95/08.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно отдаване под наем част от фоайе в СОУ “Васил Левски”-Димитровград
 
14. Докладна записка вх. № 100-00-115/12.02.07 г. (изх. № 06-00-109/12.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно предоставяне на помещение на БЗНС-НС-Димитровград
 
15. Докладна записка вх. № 100-00-105/08.02.07 г. (изх. № 06-00-99/08.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно отдаване под наем на част от имот № 000898 в землището на с. Сталево, община Димитровград
 
16. Докладна записка вх. № 100-00-103/08.02.07 г. (изх. № 06-00-97/08.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на язовир с кад. № 197 в с. Здравец, община Димитровград
 
17. Докладна записка вх. № 100-00-104/08.02.07 г. (изх. № 06-00-98/08.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно определяне на общински терен за учредяване на право на ползване за гараж на ул. “Цар Симеон” № 5 в Димитровград
 
18. Докладна записка вх. № 100-00-98/08.02.07 г. (изх. № 06-00-92/08.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно учредяване на право на пристрояване в кв. 87 по плана на Димитровград на “ЕКОМЕБЕЛ”ООД, Пловдив
 
19. Докладна записка вх. № 100-00-99/08.02.07 г. (изх. № 06-00-93/15.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно учредяване на право на пристрояване в кв. 87 по плана на Димитровград на Тодор Жеков Тодоров
 
20. Докладна записка вх. № 100-00-107/08.02.07 г. (изх. № 06-00-101/08.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно заплащане право на пристрояване в кв. 50 по плана на Димитровград на живущи на ул. “Индже Войвода” № 4
 
21. Докладна записка вх. № 100-00-114/09.02.07 г. (изх. № 06-00-108/09.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относнопродажба на земя- частна общинска собственост, парцел ІІІ, в кв. 26 по плана на Димитровград- кв. Марийно, на ЕТ “ЛИЛИОПЛАСТ-ЛАТКА КИРЕВА”, с. Добрич, по реда на чл. 35 ал.2 от ЗОС
 
22. Докладна записка вх. № 100-00-100/08.02.07 г. (изх. № 06-00-94/08.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относнопродажба на недвижим имот УПИ VІІ в кв. 1 по плана на с. Светлина, община Димитровград, по реда на чл. 35 от ЗОС
 
23. Докладна записка вх. № 100-00-97/08.02.07 г. (изх. № 06-00-91/08.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относнопродажба на недвижим имот УПИ ІІ-283 в кв. 33 по плана на с. Злато поле, община Димитровград, по реда на чл. 35 от ЗОС
 
24. Докладна записка вх. № 100-00-102/08.02.07 г. (изх. № 06-00-96/08.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот І-357 в кв. 64 по плана на с. Бодрово, община Димитровград, между Община Димитровград и “СПА”ООД, с. Бодрово
 
25. Докладна записка вх. № 100-00-106/08.02.07 г. (изх. № 06-00-100/08.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот І в кв. 91 по плана на гр. Димитровград, между Община Димитровград и Добрин Ангелов Кузев, Въльо Желязков Вълев и Желязко Гочев Вълев
 
26. Докладна записка вх. № 100-00-95/08.02.07 г. (изх. № 06-00-89/08.02.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно замяна на недвижим имот в землището на гр. Димитровград- собственост на Минка Василева Стойкова и Владимир Николов Боботанов с недвижими общински имоти в гр. Меричлери
 
27. Докладна записка вх. № 100-07-03/09.02.07 г.от Захари Йорданов- общински съветник, Председател на ПК “ТСУ, строителство и комунални дейности” на Общински съвет-Димитровград, относно приемане на решение за изменение на чл. 8 и чл. 49 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005 г.) на Общински съвет-Димитровград
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДИМИТРОВГРАД: /п/
/НИКОЛАЙ КОЛЕВ/
 
Последна промяна: 06:59:33, 6 Март 2020

Още новини

Димитровград се превръща отново в столица на поезията

313

Димитровград ще бъде отново столица на поезията в България. В края на април ще започнат традиционните за града поетични празници - Дните на поезията "Пеньо Пенев". Програмата стартира от 25 април със спектакъла „Ние, Радичкови” в ОДТ „Апостол Карамитев“. Ученици от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив ще представят…

Уреди и съоръжения за тренировки дари Добри Делев на Центъра за временно настаняване

226

Уреди и съоръжения за тренировки предостави безвъзмездно на Центъра за временно настаняване в Димитровград шампионът по културизъм и почетен гражданин Добри Делев. Уредите ще могат да се ползват от настанените, а идеята за дарението идва, когато управителят на Центъра вижда как двадесет и две годишният Даниел, който от скоро е сред…

При огромен интерес премина срещата на местния бизнес с директора на фонда "Условия на труд"

296

инж.Виолета Добрева - директор на Фонд „ Условия на труд“  към Министерство на труда и социалната политика се срещна днес в Димитровград с представители на бизнеса, институции, предприятия и директори на училища и детски градини. Срещата, която бе по покана на кмета на община Димитровград Иво Димов, премина при огромен…

Работна среща по превенция и сигурност

185

Представители на полицията, местната власт и институциите проведоха работна среща в община Димитровград. В нея участваха директорът на ОД на МВР - Хасково ст.комисар Чавдар Георгиев, зам.директорът комисар Иван Расоков, началникът на Районно управление-Димитровград гл.инспектор Християн Христов, кметът на община Димитровград Иво Димов, заместникът му Светослав Стойков, общински съветници, ръководствата…

Към всички новини