Конкурс за управител на МБАЛ"Св.Екатерина"ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№1230

от 27. 02. 2014 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.63 ал.З от Закона за лечебните заведения и чл.З ал.1, чл.9 ал.1 и чл.11 ал.2  от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

               І. Обявява конкурс за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина" ЕООД – Димитровград и избор на управител на дружеството за срок от три години.

1.Изисквания към кандидатите:

§   да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

§   да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина да имат придобита специалност;

§   да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

            2. Необходими документа за участие в конкурса:

§   Заявление за участие в конкурса;

§   Документи, удостоверяващи наличието на изискванията по т.1 /дипломи, удостоверения, свидетелства, трудова или служебна книжка и др/;

§   Автобиография;

§   Медицинско свидетелство, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

§   Свидетелство за съдимост;

§   Програма за развитието и дейността на лечебното заведение, която се представя в отделен запечатан плик едновременно с подаване на заявлението за участие в конкурса.

3.      Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи по т. 2 се подават в запечатан плик в срок до 15.04.2014 г. на гише № 1 „Деловодство" в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Център за информация и обслужване на гражданите.

4.      Кандидатите за участие в конкурса могат да получават информация относно темите - предмет на събеседването на гише № 1 „Деловодство" в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул. ”Г.С.Раковски” № 15, Център за информация и обслужване на гражданите в срок до 08.04.2014 г.

5.      Конкурсът ще се проведе на 15.05.2014 г. от 10.00 ч. в заседателната зала II етаж в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.” Г.С.Раковски" № 15.

6.      Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва:

§        проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите;

§        представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

§      събеседване с кандидатите.

7.   Решението по т. ІІІ да се публикува в един централен и един местен всекидневник.

                  ІІІ. Общински съвет - Димитровград на основание чл.5 и чл.6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, издадена от Министъра на здравеопазването избира комисия за организиране и провеждане на конкурса за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина" ЕООД, Димитровград и избор на управител на дружеството в състав от 5 души:

Председател: Юлиян Семерджиев

      Секретар: Виолета Желева

      Членове: 1. Кирчо Кирев

                       2. Диян Георгиев

                       3. Представител на Регионална здравна инспекция – Хасково, притежаващ образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина.

Определя еднократно възнаграждение на представителя на Районния център по здравеопазване - Хасково в размер на 300 лева.

                  ІV.На основание чл.3 ал.3 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ,  Общински съвет Димитровград утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на МБАЛ „Св.Екатерина” ЕООД Димитровград.

                  V. Общински съвет Димитровград приема критерии и основни параметри за изготвяне на Проект за развитие и управление на МБАЛ Света Екатерина - ЕООД,  гр. Димитровград, неразделна част от настоящото решение.

                  VI. Изпълнението на решението се възлага на Кмета на община Димитровград.

 

 

 

 

Участвали в гласуването – 28 общински съветници, от които “за” – 23; “против” – 0; “въздържали се” – 5.

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград