Становище на ПК "Култура, вероизповедания и средства за масова информация"

Във връзка с подадени заявления от читалища за дофинансиране по реда на решение.doc

Файлове: