Докладни записки, внесени за разглеждане от Общински съвет - Димитровград

1. Докладна записка вх. № ОбС-07-456 от Стефан Димитров относно: Изграждане на външен асансьор от западната страна на общинска административна сграда, намираща се на бул. „Г. С. Раковски” № 13.

2. Докладна записка вх. № ОбС-07-457 от Стефан Димитров относно: Промяна на Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства  на територията на община Димитровград.

3. Докладна записка вх. № ОбС-07-451 от Стефан Димитров относно: Промяна на предназначението на част от имот 21052.1016.181 по КК на Димитровград.

4. Докладна записка вх. № ОбС-07-450 от Стефан Димитров относно: Изграждане на детски площадки.
  5. Докладна записка вх. № ОбС-07-481 от Стефан Димитров относно: Промени в Постоянните комисии на Общински съвет – Димитровград.

6. Докладна записка вх. № ОбС-07-476 от Стефан Димитров относно: Приемане на декларация за попадане на община Димитровград в обхвата на ОП «Регионално развитие» за програмния период 2014 – 2020 година.

7. Докладна записка вх. № ОбС-07-480 от Димитър Петров относно: Ремонт на покрива на НЧ "Христо Ботев - 1871" с. Ябълково.

8.  Докладна записка вх. № ОбС-07-479 от Димитър Петров относно: Осигуряване на нощна охрана в гр. Меричлери.

9. Докладна записка вх. № ОбС-07-478 от Стефан Димитров относно: Предоставяне на земеделска обработваема земя на народните читалища в Община Димитровград.

10.Докладна записка вх. № ОбС-07-477 от Стефан Димитров относно: Предвиждане на средства в бюджет 2013 г. за дофинансиране на ВК „Раковски” и ФК „Димитровград - 1947” за 2013 г.

11.Докладна записка вх. № ОбС-07-475 от Стефан Димитров относно: Включването на село Сталево в Общинския план за развитие и в Областната стратегия за развитие.

12. Докладна записка вх. № ОбС-07-473 от Стефан Димитров относно: Отпускане на кредит в размер на 300 000 лв. на МБАЛ „Света Екатерина” ЕООД - Димитровград. 

 

Файлове: