ОБЯВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД,

 

С Решение № 306 от 31 май 2012 г., На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.38, ал.1 от Наредба №6 на Общински съвет Димитровград за реда и условията, при които Община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества,

 

 

1. Открива конкурс за заемане на длъжността Управител на „Общинска охрана” ЕООД Димитровград.

            2. Изисквания към кандидатите:

-              висше образование – минимална образователна степен „бакалавър”;

-              общ трудов или осигурителен стаж – не по-малко от 8 години, от които не по-малко от 4 години управленски стаж;

-              да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако са реабилитирани;

-              да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.;

            3. Необходими документи за участие в конкурса:

-              заявление за участие в конкурса;

-             документи, удостоверяващи наличието на изискванията на т.2 /дипломи, удостоверения, свидетелства, трудова или служебна книжка и др./

-              автобиография

-              медицинско свидетелство, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето на се води на отчет

-              свидетелство за съдимост

-              декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

4. Срок на управление: 4 /четири/ години.

5. Критериите за оценка на бизнес-програмите на кандидатите са: степен на реална приложимост на бизнес-програмата; съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на дружеството; съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба; логическа структура на бизнес-програмата.

6. Конкурсът да се провежда на три етапа:

6.1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

6.2. представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството;

6.3. интервю с кандидатите.

7. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи по т.3 се подават в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата и дружеството за което кандидатства в срок до 14 дни от датата на обявяването, на гише №1 „Деловодство” в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” №15, Център за информация и обслужване на гражданите.

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ /п/

Председател на Общински съвет

Димитровград