Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

Email: [email protected]; [email protected];


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 В Община Димитровград все още няма определени правила, чрез които да се определя редът и начинът за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се жители на общината. Такива нормативни актове вече съществуват в повечето общини в страната. Предлагам на вашето внимание проект на наредба, чрез която да се конкретизират условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.

Общата сума, предвидена за отпускане на еднократна помощ, се одобрява от Общински съвет – Димитровград при приемането на годишния бюджет на община Димитровград и тя ще бъде заложена в § 4214 –  обезщетения и помощи по решение на общинския съвет. Окончателното решение за отпускане на еднократна помощ също ще се взема от Общински съвет – Димитровград.

Тъй като Общински съвет е загрижен за своите жители и иска да подпомогне такива от тях, които са в безизходица, предлагам да бъде приет такъв регламент.

В тази връзка, предлагам на Общински съвет – Димитровград  следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград приема Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.

2. Наредбата влиза в сила от ………..

Приложение: 1. Проект на наредбата.

2. Разпечатка от оповестяването на интернет страницата. 

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград

                                                                                    

                                                                                                       Проект:

 

 

НАРЕДБА

за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.

 

 

Чл.1 С тази наредба се определят условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.

Чл.2 Общата сума, предвидена за отпускане на еднократна помощ, се одобрява от Общински съвет - Димитровград, при приемането на годишния бюджет на община Димитровград.

Чл.3 (1) Еднократна помощ се предоставя на жители на община Димитровград, които се нуждаят от финансова помощ за лечение на тежки здравословни състояния в случаи, когато те сами не могат да заплатят лечението си, както и финансова помощ, в случай на възникнали спешни социални потребности и други изброени случаи.

(2) Предоставянето на средства по тази наредба се извършва до изчерпване на планираната сума в чл.2.

Чл.4 (1)Размерът на еднократната финансова помощ е не повече от размера на минималната работна заплата за страната.

(2) В случай, че нуждаещите се от еднократна финансова помощ са деца ненавършили 18 годишна възраст, може да се отпусне парична сума в размер до две минимални работни заплати за страната.

Чл.5 Помощите за тежки здравословни заболявания са следните:

1.      еднократна помощ за животоспасяваща операция, извършена в рамките на календарната година;

2.      еднократна помощ за закупуване на скъпоструващи лекарства, извън тези, които се приемат редовно;

3.      осигуряване на еднократна помощ за покриване на транспортни разходи на болно лице и придружителят му при извършване на животоспасяващи интервенции;

4.      помощите по тази наредба са индивидуални.

Чл.6 Еднократна помощ по решение на общински съвет се предвижда и в случаи:

1.                при възникнали спешни социални потребности

2.                при пожари

3.                при катастрофи

4.                при бедствия и промишлени аварии

5.                при наводнения

Чл.7 Помощите за тежки заболявания се предоставят по искане на:

1.      болното лице;

2.      в случай, че същото не е в състояние да направи искането, то се подава от родител, настойник, попечител или роднина;

Чл.8 (1) Критерии и ред за определяне на лицата, имащи право на еднократна финансова помощ по чл.5:

1.      право на тази помощ имат жителите на община Димитровград, които са с постоянен адрес на територията на общината и страдат от тежко заболяване, лечението на което не могат да заплатят сами.

2.      необходими документи за отпускане на исканата помощ:

-          искане до председателя на Общински съвет-Димитровград;

-         документ доказващ наличието и вида на заболяването (епикриза от специализирано здравно заведение);

-         документ доказващ направените разходи за лечение или транспорт;

-          рецепта издадена от лекуващия лекар;

-         други документи, доказващи сериозността на заболяването (експертно решение от ТЕЛК/РЕЛК/НЕЛК/ЛКК, удостоверяващо степента на намалената работоспособност на лицето);

-         декларация за съгласие за разкриване на лични данни;

-         документ, доказващ социалния проблем.

Чл.9 Предоставянето на средства по тази наредба се извършва след становище на Постоянната комисия „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет -Димитровград и решение на ОбС - Димитровград.

Чл.10. Председателят на Общински съвет – Димитровград насочва искането до постоянната комисия „Здравеопазване и социални дейности”, която:

-          проверява наличието на изискуемите документи;

-          извършва проверка за потвърждение на описаното състояние;

-          разглежда всяко искане, определя размера на отпуснатите средства за всеки конкретен случай и изготвя предложение за решение до ОбС-Димитровград;

-          излиза с мнение за липса на основание за отпускане на еднократна помощ;

Чл.11. (1) Окончателното решение за отпускане на еднократна помощ се взема от Общински съвет - Димитровград.

(2) Помощите по решение на ОбС - Димитровград се изплащат от касата на община Димитровград, срещу предоставяне на разходен документ.

Чл.12 Наредбата е с приета с Решение № …..  от Протокол № на Общински съвет – Димитровград.

 СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград