Предложение за Промяна на Наредба № 23 за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

Email: [email protected]; [email protected];

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

 

ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И КАЛИНКА МОНЕВА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредба № 23 за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Демографските промени в България са в основата на формирането на социална реалност и в нашата община, с която ние не само, че трябва да се съобразяваме, но трябва да адаптираме системите за социална закрила и здравни услуги спрямо нарастването на нуждите на възрастните хора и възникналата необходимост от адекватни действия за предотвратяване на риска от социално изключване и бедност. Свидетели сме на процес на увеличаване на възрастната част на населението и намаляване на дела на децата и младите хора. Всичко това рефлектира върху устойчивото развитие на обществото и прави по-сложни преходите от един жизнен цикъл в друг.

Средната продължителност на живота на живеещите в градовете на България според последните статистически данни от Министерството на труда и социалната политика е 74.0 години, а на тези в селата - 72.3 година. В същото проучване 41.2 % от хората споделят, че нямат достъп до социални услуги. Други 30,2% не знаят за възможности за ползване на този вид услуги.

Възникналата трайна тенденция в посока на застаряване на населението изисква да приведем общинските дейности, касаещи хората от третата възраст и хората в неравностойно положение – в съответствие с техните нужди. Особено в малките населени места, възрастните хора дори не съумяват да се организират, за да поискат от общинския съвет да се разкрият клубове, в които те да бъдат адекватно информирани, организирани и подпомагани, когато са в нужда. В тази връзка в Наредба 23 трябва да се направят промени, в които инициативата за разкриване на пенсионерски клубове да бъде не на хората, а на Общинския съвет. В тази връзка предлагам да бъде премахнат начинът за учредяване на клубовете – без предварителни заявления, само с решение на общинския съвет. Да бъдат назначени уредници на пълен щат за населени места над 1500 жители /без Димитровград/, а за останалите клубове на половин щат.

Вземайки предвид изложеното, предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград приема изменения в Наредба № 23 за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград.

РАЗДЕЛ II

Откриване и закриване на клубове

 БИЛО: Чл. 5 /3/ Условия и ред за откриване на клубове:

1.      Клубовете в Димитровград и гр. Меричлери се откриват при минимум 50 желаещи.

2.      Клубовете в останалите населени места се откриват при минимум 25 желаещи.

3.      /изм. с Р № 1434/31.03.2011 г./ При наличие на потребност от разкриване на клуб, граждани от населеното място, директора на ДХСД предлагат на кмета на Община Димитровград да внесе предложение в Общински съвет за откриване на клуб на база за съответната бюджетна година.

  СТАВА: Чл. 5 /3/ Условия и ред за откриване на клубове:

1.      Клубовете в Димитровград се откриват във всеки квартал на Димитровград.

2.      Клубовете в останалите населени места се откриват, както следва:

·        Клубове във всички населени места с население над 1500 човека – до 31 декември 2013г.

·        Клубове във всички населени места с население от 300 до 1500 човека – до 31 декември 2014 година.

·        Клубове във всички населени места с население под 300 човека – до 31 декември 2015 година.

 

РАЗДЕЛ III

Управление и организация

 

БИЛО: Чл.7/1/ /изм. с Р № 1434/31.03.2011 г./ Кметът на община Димитровград назначава уредник на клуба на трудов договор.

СТАВА: Чл.7/1/ /изм. с Р № 1434/31.03.2011 г./ Кметът на община Димитровград назначава уредник на клуба на трудов договор на пълен щат в населените места с над 1500 жители и на половин щат в населените места с под 1500 жители.


 

  

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ                /п/                                     

Председател на Общински съвет                                    

Димитровград
КАЛИНА МОНЕВА              /п/
Общински съветник