Предложение за приемане на Правилник за дофинансиране от общинския бюджет на самодейни състави, индивидуални изпълнители и творци от община Димитровград за участието им в задгранични културни прояви

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Калинка Христова Монева

общински съветник от коалиция „Да за Димитровград”

Относно: Приемане на  Правилник за дофинансиране от общинския бюджет на самодейни състави, индивидуални изпълнители и творци от община Димитровград за участието им в задгранични културни прояви

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

            През последните години все повече наши, общински състави, индивидуални изпълнители и творци, биват канени за участия в задгранични фестивали, асамблеи и други културни събития. Димитровградска община е изключително богата на таланти. Кандидатствайки по различни програми, чрез спонсори и с лични средства, съставите, индивидуалните изпълнители и творци, намират начин да пренесат своето изкуство на сцените в чужбина и да представят Димитровград и България по най-достойния начин. Но в доста тежката икономическа ситуация, това става все по-непосилно за тях. За съжаление в нашата община все още не е създаден фонд „Култура”, който в много общини подпомага талантите си. Въпреки това, Общинският съвет винаги е стоял зад своите талантливи съграждани и е съдействал със своите решения,  да се случат много добри неща в областта на културата. Необходимо е, във връзка със зачестилите искания за подпомагане на задграничните пътувания, да бъдат изработени правила, за да не се допуска субективния фактор да е определящ в това – кой заслужава и кой не да бъде подпомогнат.  В последно време липсата на достатъчно средства настройва колективи и изпълнители едни срещу други. 

Смятам, че ако бъде приет Правилник за дофинансиране от общинския бюджет на самодейни състави, индивидуални изпълнители и творци от община Димитровград за участието им в задгранични културни прояви, ще имаме обективна преценка и няма да възникват проблеми между кандидатите за дофинансиране за в бъдеще.

Във връзка със Закона за закрила и развитие на културата чл. 18, ал. 2, т. 8 и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагам следния проект за

 

Решение:

Общински съвет – Димитровград приема Правилник за дофинансиране от общинския бюджет на самодейни състави, индивидуални изпълнители и творци от община Димитровград за участието им в задгранични културни прояви.

Приложение: съгласно текста.

 

 

С уважение:

Калина Монева

 

                                                                                                                               Проект:

Правилник

за дофинансиране от общинския бюджет на самодейни състави, индивидуални изпълнители и творци от община Димитровград за участието им в задгранични културни прояви

 

Изисквания към самодейните състави, индивидуалните изпълнители и творците, които кандидатстват за дофинансиране:

1.      Да упражняват дейността си в срок не по-малък от 3 години от датата на искането за дофинансиране.

2.      Да са постигнали значителни национални и международни успехи в областта на танцовото, балетното, фолклорното, театралното изкуства, в областта на литературата - поезия, проза, художествен превод; в  скулптурата, пластиката, живописта, иконописа, дърворезбата, илюзионното,  фотографското, кино любителското изкуство или друг вид изкуство, не отразено в този списък.

3.      Поканата за участие - към съответния състав, индивидуален изпълнител или творец - в задграничната проява,  да бъде отправена  към Кмета на Община Димитровград и в нея да е вписано името на поканения самодеен състав, индивидуален изпълнител или творец  и статута на културната проява.

4.      В предходната година да не са получавали финансиране и дофинансиране, с изключение на случаите, в които събитието е от изключителна значимост и ще донесе голям престиж на Община Димитровград (последното условие се уточнява след консултации с управляващия ресор „Култура” в общината и ПК „Култура, вероизповедания и средства за масова информация”).

5.       По време на културната проява задължително всички участници и съпътстващия ги персонал да носят баджове или тип облекло с надпис „Dimitrovgrad Bulgaria”.

6.      След завръщането си в Димитровград ръководителите на състава, /индивидуалните изпълнители или творци/, задължително дават пресконференция и обявяват постигнатите резултати, като ги илюстрират със съответните знаци, купи, грамоти, снимков материал, публикации в печатните медии на съответната страна, чуждестранни и български сайтове.

7.      Съставът /индивидуалният изпълнител, творецът/ трябва да е участвал в не по-малко от три безплатни общински прояви през предходната година и да поеме ангажимент за три участия в следващата календарна година, като общинската администрация, в лицето на управляващият ресор „Култура” посочва точните събития, в които съставът трябва да участва. Датите на тези събития се обявяват на ръководителите на съответния състав в началото на всяка календарна година и те не търпят промяна /освен в случаите, в които и двете страни са съгласни и по обективни или субективни причини това се налага/.

8.      Съставът, индивидуалният изпълнител или творецът трябва да е с наложено добро име в Общината, в региона или на национално ниво, да работи за развитието на вида изкуство, авторитетът му да бъде съизмерим с най-добрите самодейни състави, индивидуални изпълнители или творци в дадената област.

Алгоритъм за дофинансиране:

1.      Ръководителят на състава /индивидуалният изпълнител, творецът/ внася при управляващия ресор „Култура” в администрацията докладна записка с исканото дофинансиране, придружена с копие от поканата до кмета на общината и план-сметка - не по-късно от 3 месеца преди отпътуването на състава.

2.      Заедно с докладната записка, ръководителят на състава представя при н управляващия ресор „Култура”в общината:

·         легитимен документ за регистрацията на състава

·         грамоти, сертификати и документи, свидетелстващи за успехите и постиженията на състава

·         банкова сметка на състава или читалището/ОПДМД

·         копие от личната карта на ръководителя

·         план сметка за 50 % финансово съучастие на съответният колектив

 

Индивидуалният изпълнител или творец представя при управляващия ресор „Култура” в общината:

·         грамоти, сертификати и документи, свидетелстващи за неговите лични успехи и постижения

·         банкова сметка 

·         копие от личната карта

·         план сметка за 50 % финансово съучастие

 

3.      Управляващият ресор „Култура” подготвя материалите за докладна до кмета на общината и председателя на общинския съвет не по-късно от една седмица след получаване на докладната записка от ръководителя на състава, индивидуалния изпълнител или творец.

4.      Кметът на общината или председателят на общинския съвет внасят в общинския съвет докладна записка за исканото дофинансиране на следващото заседание на общинския съвет.

5.      Общинския съвет взема своето решение на заседание на общинския съвет.

6.      Председателят на общинския съвет писмено уведомява ръководителя на състава /индивидуалния изпълнител, творец/ за решението на общинския съвет. 

7.      Сумата, с която се дофинансира задграничното пътуване на състава, индивидуалния изпълнител или творец, се превежда по банковата сметка след писмено заявление на ръководителя на състава, индивидуалния изпълнител или творец до управляващия ресор „Култура” в общинска администрация гр. Димитровград.

8.      След изразходване на сумата, при завръщане от задграничното културно събитие, ръководителят, индивидуалния изпълнител или творец, представя пълен финансов отчет, който внася писмено при управляващия ресор „Култура”.