Предложение за промяна в наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

До общински съвет Димитровград

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ Тодор Ташев общински съветник КП Да за Димитровград.

Относно: Промяна в наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

Уважаеми дами и господа общински съветници,
           
Констатира се разминаване както по отношение на ЗМДТ , така и между Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград и Наредба № 17 за условията и реда за намаляването на замърсяването от излезли от употреба МПС на територията на Община Димитровград. В Наредба №17 чл. 2 представя легално определение на израза „излезли от употреба МПС” , в тази връзка в чл. 4 е предвидено назначаването на комисия , която да извършва проверки , да издава предписания , както и да следи за отстраняването на превозните средства , които отговарят на определението изведено в чл.2. В тази връзка смислово е свързването между тази наредба № 17 , наредбата за регистрация на МПС и ЗМДТ . В тази връзка е налице разминаване между тези нормативни актове и Наредба № 12 за реда за определяне размера на данъците на територията на Община Димитровград , а именно следва да се въведе уточнение по отношение дължимостта на данъка спрямо превозни средства отговарящи на определението на чл. 2 от наредба №17 , семантично свързани и с изискването основание за изискуемост на данъка чл. 38 ал.1 от Наредба № 12 „превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България”.
             Дотук изложеното и съобразно изведеното определение се следва , че за тези превозни МПС не следва да се дължи данък по чл. 38 и следващите , като единствено изключение следва да се приеме визираните в чл. 2 т.3 Наредба № 17 –за МПС  „Няма данни за извършван периодичен преглед за проверка на техническата му изправност повече от две последователни години и е паркирано върху имоти, публична държавна или общинска собственост”. Това изключение се налага поради факта , че липсата на преминат технически преглед може да е следствие на немарливост на собственика , но по съществото си МПС-то да не е свалено от отчет , да е с валидна регистрация , а именно регистрирани за движение по пътната мрежа / чл. 38 от Наредба № 12 вр. чл. 52 ЗМДТ.
         Предвид изложеното правя следното предложение за                                           
                                                       
    РЕШЕНИЕ 
           На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА , Общински съвет Димитровград допълва чл. 39 от Наредба № 12 , както следва :
   І.   Чл.39 ал.1 Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.;
               ал.2 /нова/ Данък не се заплаща ако МПС отговаря на определението „ излязло от употреба”по смисъла на чл.2 и същото е установено или е следвало да бъде установено от комисия по чл. 4 от Наредба № 17 .
   ІІ.       Ал.2 на чл. 39 влиза в сила от 01.01.2014г.

Тодор Ташев /п/

Общински съветник КП Да за Димитровград.