Предложение за промяна на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

от Стефан Димитров, председател на Общински съвет – Димитровград и Диян Георгиев, общински съветник

 ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            На основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет - Димитровград е приел Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград. Наредбата е приета с решение № 104/24.01.2008 г.

Съгласно Чл.35. (2) При възмездно придобиване на недвижимо имущество данъкът се определя на 2,5% върху данъчната оценка или уговорената цена, но на по-високата от тях. При придобиване на движима собственост (ППС) 2,5% върху застрахователната стойност, но не по-малко от 30 лв. за пътно превозно средство, произведено след 1992 г.

Последната промяна е направена в началото на 2009 г. и поради това е необходимо актуализиране на наредбата.

Покупателната способност на гражданите на Димитровград, във връзка със закупуване на автомобили, е силно намалена, поради причини, изхождащи от икономическо състояние в условия на финансовата криза и много често се закупуват автомобили, които надвишават 15 години. В тази връзка предлагаме текстът „но не по-малко от 30 лв. за пътно превозно средство, произведено след 1992 г.” да отпадне. При придобиване на движимата собственост (ППС), в Община Димитровград ще бъдат платени 2,5% върху застрахователната стойност.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

  1. Общински съвет – Димитровград приема изменение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград, както следва:

В чл.35. (2) да отпадне следния текст: „но не по-малко от 30 лв. за пътно превозно средство произведено след 1992 г.”

2. Решението влиза в сила от 01.01.2014 г.

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ /п/

Председател на Общински съвет ДимитровградДИЯН ГЕОРГИЕВ /п/

Общински съветник