Предложение за предприемане на мерки срещу монополите при производство на плодове и зеленчуци

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

 

ОТНОСНО: Предприемане на мерки срещу монополите при производство на плодове и зеленчуци

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общински съвет – Димитровград със свое решение № 799 от 26.11.2009 г., на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, е приел Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград. В чл. 32 от наредбата е заложена таксата за зеленчукови общински пазари - такса, която се заплаща от търговци и земеделски производители. На територията на община Димитровград има такива – честни хора, занимаващи се със земеделие. Те често не успяват да реализират продукцията си на пазара по ред причини или я продават на големите борси за „жълти стотинки”.

По данни на Асоциацията на земеделските производители в България, в момента около 80% от плодовете и зеленчуците по щандовете са от други държави. Българските производители биват изместени заради високи разходи, технологични пропуски и липса на маркетингови канали. За да подпомогнем местните производители, предлагам да бъде нанесена промяна в Наредба №10, с която да намалим наполовина таксите за маси на зеленчуковите пазари в общината. Предложението ми в тази докладна е с цел да се стимулират земеделските производители, търгуващи със собствено произведена земеделска продукция.

От друга страна това ще послужи като мярка срещу монополите при производство на плодове и зеленчуци. Големите търговски вериги контролират голям процент от търговията с хранителни продукти в рамките на Европейския съюз. За да може един земеделски производител да стане доставчик на тези хранителни вериги, е необходимо да той да произвежда големи партиди стандартизирана продукция - нещо, което е трудно за българските производители.

С изменението и допълнението в наредбата, в условията на икономическа криза и повишената конкуренция на пазара от страна на монопола, ще се даде възможност на земеделските производители да съхранят бизнеса си и реализират бъдещите си намерения.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Ви предлагам следния  проект за

Р Е Ш Е Н И Е :

І. Общински съвет - Димитровград приема изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград в Подраздел II, Такси за ползване на тротоари, площади, улични платна и места, върху които се организират пазари и тържища от ОП СПИОПТ, както следва:

-         т. 32 става 32. 1;

-         създава нова т. 32. 2 със следния текст: „Такса за продажба на собствена земеделска продукция – намаление с 50% от таксата по т. 32.1”

            ІІ.Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

 

 СТЕФАН ДИМИТРОВ    /п/

Председател на Общински съвет

Димитровград