Предложение за промяна на Правилника на Общински съвет - Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 
 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

                                    

ОТНОСНО: Промяна на правилника на Общински съвет – Димитровград.

 

            УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, общинският съвет може да избере един или повече заместник-председатели на съвета, а условията и редът за избиране и правомощията на заместник-председателя се уреждат в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Според чл. 17 от Правилника, общинският съвет  с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници избира и освобождава заместник-председател на общински съвет и определя неговите функции.

Функциите, които се изпълняват от председателя на съвета са регламентирани в глава ІІІ, чл. 15 от Правилника на ОбС. Някои от тях са: да координира работата на постоянните комисии, разпределя работните материали според тяхната компетентност; да провежда срещи и консултации с председателите на постоянни комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани; да подготвя заседанията на ОбС; да завежда на отчет и осъществява контрол по изпълнение на взетите решения на Общинския съвет, като всички те се изпълняват при условията на ненормиран работен ден. Заместник-председателят подпомага председателя в своята дейност и осъществява възложените му от него задачи и при отсъствие му, открива и ръководи заседанията на Съвета. Както председателя на ОбС, така и заместник-председателя в лицето на г-н Димитър Петров са със сериозни и неотложни ангажименти, които са свързани с ръководните им длъжности, които заемат на работните си места. Освен това те членуват и в различни сдружения, асоциации, комисии, звена и др. Закона за местното самоуправление и местната администрация дава възможност да бъде избран повече от един зам.-председател и затова предлагам Общински съвет – Димитровград  да приеме промени в правилника си, чрез които могат да бъдат избирани до трима заместник-председатели.

В приложение прилагам извадка от правилника на ОбС с текстовете, които предлагам за промяна. Предвид гореизложеното, предоставям на вашето внимание следния проект  за

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград приема изменения в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.14.  При предсрочно прекратяване на пълномощията на Председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от един от заместник-председателите.

 

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 Чл.15. (2) Председателят на Общинския съвет може да възложи една или повече от изброените по-горе функции на заместник-председателите, освен ако възлагането е недопустимо от закона.

(3) Председателят на Общинския съвет за времето на отсъствието си се замества от заместник-председател.

Чл.16. (3) се отменя.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Чл.17. (1) Общинският съвет избира с явно гласуване от състава на общинските съветници заместник-председатели с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(2) Заместник-председателите на Общинския съвет:

1. Подпомагат председателя при упражняването на неговите функции и правомощия.

2. Изпълняват отделни функции и правомощия на председателя, когато той им възложи това.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Чл.18. (1) Председателят на Общинския съвет се подпомага в работата си от Председателски съвет, който се състои от заместник-председателите на Общинския съвет и ръководителите на групите общински съветници или упълномощени от тях общински съветници.

 

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.38 (4) С регистрацията на съветническите групи се формира Председателски съвет в състав: Председател на Общински съвет, заместник-председателите на Общинския съвет и ръководителите на групите общински съветници или упълномощени от тях общински съветници.

 

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.62. Заседанията на Общинския съвет се откриват и ръководят от Председателя, а при негово отсъствие от заместник-председател, посочен от Председателя на ОбС.    

            Приложение: съгласно текста.

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград