Предложение за промяна на Наредба № 10


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: obs@dimitrovgrad.bg; [email protected];

 

 


ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

 

ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

                                    

 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            Многократно, по време на срещите ми с граждани, към мен са отправяни искания за ползване на физкултурните салони в училищата на територията на град Димитровград. Гражданите настояват да им бъде предоставена възможността да ползват закритите помещения в учебните заведения с разрешение на директорите, защото с настъпването на зимния сезон възможностите за спортуване се ограничават. За тях е трудно да практикуват любимия си спорт на заснежен терен при ниски температури или в дъждовно време. А и обновената база на салоните в повечето училища, позволява провеждането на пълноценни тренировки. Всички ние неведнъж сме изтъквали, че подкрепяме спорта в община Димитровград и ще работим за създаването на повече възможности за неговото развитие. Поради тази причина, ние сме длъжни да им осигурим възможността да практикуват спортни занимания на закрито, където базата позволява. Това е и начин за набавянето на допълнителни приходи в бюджета на Община Димитровград. Ползването на тези физкултурни салони би могло да се заплаща на принципа на ползване на игрището на стадион „Раковски” – 20 лв. на час.

В тази връзка, предлагам да се добави нова т. 61 към Приложение 1 на чл. 64 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград със следния текст: „т.61: Такса за ползване на физкултурни салони в училищата на територията на град Димитровград - 20 лв. на час за лица над 18 години.”.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет – Димитровград допълва с нова т.61 Приложение №1 към чл.64 на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград със следния текст:

„61: Такса за ползване на физкултурните салони в училищата на територията на град Димитровград - 20 лв. на час за лица над 18 години.”.

2. Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.


Стефан ДИМИТРОВ,  /П/

Председател на

Общински съвет - Димитровград