Предложение за промяна на Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

                                    

ОТНОСНО: Промяна на Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства  на територията на община Димитровград.

            Община Димитровград чрез ОП „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” /ОП ОКДПО/ организира издаването и продажбата на талони за кратковременно паркиране в „Синя зона” и билети за кратковременно паркиране в район „Неделен пазар” и „Неделен автопазар”, както и осъществява стопанисването на обособените в Наредба № 9 паркинги. Контролната дейност се осъществява от определени със заповед на кмета длъжностни лица. Сигнализирането с пътни знаци и маркировка на местата за паркиране се осъществява от фирмите, поддържащи пътно-знаковото стопанство и уличната маркировка в града. Всичко това е регламентирано в чл. 39 от Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства  на територията на община Димитровград.

            В момента част от дейността, която се извършва от ОП ОКДПО се дофинансира от бюджета на общината. Съществува възможност този ангажимент за дофинансиране от страна на Общината да отпадне, като дейностите, регламентирани в чл. 39 от Наредба №9 се прехвърлят на „Общинска охрана” ЕООД. По този начин ще облекчим тежестта на общинския бюджет.

            Затова предлагам от месец януари 2013 г. тази дейност да се извършва от „Общинска охрана” ЕООД.

            В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Димитровград да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ:

             1. Общински съвет – Димитровград приема изменение в Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Димитровград, както следва:

            В чл.39 и чл. 52, ал. 2 текстът ОП „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” се заменя с „Общинска охрана” ЕООД.

            2. Решението влиза в сила от 01.01.2013 г.

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ   /п/

Председател на Общински съвет

Димитровград