Предложение за промяна в Правилника на Общински съвет - Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

  ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 С § 71 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител в сила от 01.07.2012 г. беше изменен чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА, регламентиращ възнагражденията на общинските съветници и председателя на общинския съвет. Съгласно новата редакция на закона общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от преходното тримесечие, а на председателя на общинския съвет – 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община.

Съгласно чл. 21 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, за изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно възнаграждение в размер на 60% от средната брутна работна заплата на общинска администрация – Димитровград за последния месец от предходното тримесечие, както и чл. 16 (1) председателят на общинския съвет получава месечно възнаграждение, равно на възнаграждението на кмета на общината при нормална продължителност на работното му време, съгласно Кодекса на труда;

В тази връзка е необходимо Общински съвет – Димитровград да приеме изменение в своя правилник, съответстващо с разпоредбите на ЗМСМА.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагам следния проект за

 РЕШЕНИЕ:

 Общински съвет – Димитровград приема изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

Чл.16. (1) Председателят на Общинския съвет получава месечно възнаграждение, равно на 100 % от максимално допустимото.

Чл.21. За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно възнаграждение в размер на 100% от максимално допустимото.

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ /п/

Председател на Общински съвет

Димитровград