Предложение за промяна на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Димитровград.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

ОТ ТОДОР ТОДОРОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ„ ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД

 

 

ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАРЕДБА 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Димитровград И програмата ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ПО ЧЛЕН 4 ОТ НАРЕДБА № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Димитровград  ЗА 2012 ГОДИНА


                        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

                       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            Във връзка със зачестилите оплаквания относно утежнената процедура за кандидатстване на деца и младежи с изявени дарби за отпускане на стипендии и финансово стимулиране и неясната формулировка в чл. 17, т. 7 от Наредба 21 на ОбС – Димитровград за понятието изявена личност

 предлагам Общински съвет - Димитровград, да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

            1. Отменя т. 7 от чл. 17. „Препоръка от изявена на местно, национално и/или над национално ниво личност в областта, за която се кандидатства” от Наредба 21

            2. ОтменяПрепоръка от изявена на местно, национално и/или над национално ниво личност в областта, за която се кандидатства.” в т. 8 от Програмата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби за 2012 г.

 

 

ВНОСИТЕЛ:

 

ТОДОР ТОДОРОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД