Предложение за промяна на Наредба № 8 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Тодор Ташев съветник от

СГ „ Да за Димитровград”

 ОТНОСНО :  Промяна в Наредба № 8  за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

                    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

       С бр.59/2006г. на Държавен вестник е отменен чл. 25 от Закона за малките и средни предприятия. По съществото си отменената редакция прогласява привилегии които са несъвместими с принципа на свободният пазар и принципа за ограничаване на протекционизма , основополагащи в политиката на Европейският съюз и възприети като принципи в националното законодателство след 2007г.

       В Наредба № 8  за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в чл. 3 ал.2 е изписано „В стратегията по ал.1 се определя делът от имотите - частна общинска собственост, които се отдават под наем само на малки и средни предприятия при условията на чл.25 от Закона за малките и средни предприятия” 

       Както вече посочих предвиденото привилегировано положение на малките и средни предприятия съобразно ЗМСП чл. 25 е отменено като законова хипотеза още с бр. 59/2006г. , от тази гледна точка е налице прогласяване на критерии за привилегировано положение с прилагане на определени условия , като такива като предпоставка и набор критерии са отменени         Предвид гореизложеното сме изправени пред хипотезата , съществува норма по съществото си предполагаща привилегия при определени критерии , като в същото време законовата обосновка за тази привилегия е отменена , а с нея и критериите , условия на които трябва да отговарят кръг правни субекти за да се възползват от тази привилегия . С цел изправяне на това противоречие и следва да се отмени посочената мъртва норма, съдържаща се в чл. 3 ал.2 от Наредба № 8 .

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА предлагам следният проект за

                                                          РЕШЕНИЕ :

           Общински съвет Димитровград на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА отменя ал.2 в чл.3 от Наредба № 8 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество.

 
Тодор Ташев /п/
СГ” Да за Димитровград”