Предложение за промяна на Наредба № 12

До Общински съвет Димитровград

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

от Тодор Ташев съветник от

СГ „Да за Димитровград

 

ОТНОСНО: Промяна в Наредба № 12 за определяне на местните данъци на територията на община Димитровград

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

                Със свое Решение от 05.04.2012 г. Конституционния съд на Р. България обявява за противоконституционни текстовете на ал.4 и ал.5 от чл. 61с от Закона за местните данъци и такси. Със свое решение от 24.01.2008г. Общински съвет - Димитровград е приел Наредба № 12 за определянето на местните данъци на територията на община Димитровград, същата издадена на основание ЗМДТ. Със свое решение 1335/27.01.2011 г., съобразно настъпилите изменения в Закона и влизането в сила на чл. 61с , се прави допълнение в Наредбата, като се създава нов раздел VІ нов, съответно с чл. 57 и 58.

               При прогласяване за  противоконституционни на определени текстове, а именно ал.4 и 5 от чл. 61с от ЗМДТ, Конституционния съд констатира тяхната несъвместимост с Конституцията на Република България, която е нормативен акт от най-висша степен .

              На основание гореизложеното се констатира, че разпоредбите на ал.4 и ал.5 от чл. 58 от Наредба 12, преповтарят текстовете на прогласените за противоконституционни такива, от което следва и тяхното противоречие с Конституцията на Р. България.

               Дали следва съобразно сроковете за плащане и изравняване на данъка до размер 30 на сто от пълния капацитет  леглова база да се възстанови и принципа и методиката за такова възстановяване, считам че Община Димитровград следва да предприеме всички необходими действия за отстраняване на такава една несправедливост или тези суми да бъдат приспаднати от други данъчни задължения на задължените лица по отношение на местни данъци или да се поканят същите, ако са налице такива лица да осъществят дарствен акт за сумите - разлика между реално продадените нощувки и платената разлика по чл.58 ал.4 вр. ал.5.

              На основание гореизложеното предлагам следният проект за:

                                                                                 РЕШЕНИЕ:

                На основание чл.21, ал.2, Общински съвет - Димитровград приема решение за отменя ал.4 и ал.5 от чл. 58 от Наредба №12 за определянето на местните данъци на територията на община Димитровград.

Прилагам : Копие на Решение №5/05.04.2012 г. на КСРБ по к.д.№13/2011г.

 

Тодор Ташев /П/

СГ ”Да за Димитровград”