Предложение за промяна на Наредба № 10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Тодор Ташев съветник от

СГ „ Да за Димитровград”

 ОТНОСНО:  Промяна в Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград, съобразно настъпили изменения в правната рамка .

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

       С Решение № 1336/27.01.2011 г. е отменен чл. 40 от Наредбата № 10, определящ реда, администрирането и стойността на Туристическа такса.

       В същото време в чл. 65 от Наредба 10, за нарушение по чл. 40, ал.3, вече е  отменен.

        Предвид гореизложеното, сме изправени пред хипотезата, съществува санкция за определено нарушение, което по съществото си е невъзможно да бъде извършено, поради това, че липсва правна норма, която да се наруши. Дали този пропуск се дължи на прекомерността при уреждането на обществените отношения, което по съществото си при липса на кодификация, води до раждането на множество противоречиви или „мъртви” норми.

         Предвид гореизложеното предлагам следният проект за:

 РЕШЕНИЕ:

            Общински съвет - Димитровград отменя чл. 65 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Димитровград.

 

 Тодор Ташев /П/
СГ” Да за Димитровград”