Предложение за промяна на Наредба № 10

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В НАЧИНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД.

 

  Красимир Янчев Янев – общински съветник от ПП ГЕРБ – Димитровград

 

                                               Уважаеми общински съветници,

 С решение  №1015/27.05.2010 г. на Общински съвет - Димитровград е създаден нов член 21а  към Наредба №10, в последствие изменен с решение №1512/26.05 2011 г., касаещ таксата за ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение.

В т.1 пише: „Таксата за сенници се заплаща за периода от 1.04 до 31.09., а в случаите, когато сенникът не се ползва за търговска дейност, се заплаща 10% от таксата.

            Предвид гореизложеното и за освобождаване на бизнеса от излишни такси, предлагам на Общински съвет – Димитровград, да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

           

Общински съвет – Димитровград, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, променя  чл.21а от Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград, както следва:

В т.1 да отпадне текстът: „… в случаите, когато сенникът не се ползва за търговска дейност, се заплаща такса от 10%.”

 

 

 

КРАСИМИР ЯНЧЕВ  /п/

Общински съветник