Предложение за промяна на Наредба № 10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ  ТОДОР ТАШЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАРЕДБА 10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

               Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, по чл. 9 от Раздел IV, задължава търговците на отпадъци да заверяват регистрите си в съответната община по местонахождение на площадките им. С решение № 1015/27.05.2010 г. таксата за заверка на дневници и подпис от кмета на общината  е определена в размер на 250 лв. за брой регистър /Приложение № 1 към чл.64, т.24 от Наредба № 10 на Община Димитровград/

Според принципа за разходооправданост на местните такси по чл.7 от Закона за местни данъци и такси, всяка една местна такса трябва да съответства на размера на материално-техническите и административни разходи за съответната услуга. Това е законово задължение на търговците (да им се заверява дневника от кмета), а не е нещо, което зависи от тяхната преценка. Но дори да приемем, че е услуга - трябва предварително да е направена икономическа обосновка, която да показва защо цената на тази "услуга" е 250 лв? Трябва да се направи предварително "ценообразуване", а не да се посочи една произволна сума - както в действителност е направено.
             И тъй като регистърът служи за записване на личните данни на всяко физическо и юридическо лице при продажба на отпадъци на черни и цветни метали по закон, бива запълван много бързо и в рамките на календарната година това може да се случи няколко пъти, което е допълнителен разход за търговците и е видно, че са задължени по закон, да им бъде подписван такъв регистър по Наредбата за отпадъци от черни и цветни метали, а именно Регистър за покупките и вноса на отпадъци от черни и цветни метали /Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 и 2/ и Регистър за продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали /Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 и 2/.

 редвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, предлагам следния проект за

                                                 РЕШЕНИЕ:

 

І. Общински съвет Димитровград приема изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:

В Приложение 1 към чл.64, т. 24 Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали цената да бъде в размер на 10 лв. за брой регистър.

ІІ. Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.

 

 

 

Тодор Ташев  /П/

Общински съветник