Предложение за промяна на Наредба № 10

      ПРЕДЛОЖЕНИЕ            

                        от Красимир Янчев Янев – общински съветник

                                        от ПП ГЕРБ – Димитровград

 ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В НАЧИНА НА ТАКСУВАНЕ НА ПАРКИРАЛИТЕ АВТОМОБИЛИ В СИНЯ ЗОНА.

             Уважаеми общински съветници,

             С решение №473/29.01.2009г. и допълнено с решение №814/17.12.2009г. Общински съвет Димитровград създава така наречената “Синя зона” за паркиране и престой в централната градска част, а с Наредба №10, в чл.24 се въвеждат цени и правила за тяхното таксуване. Тъй като в обхвата на синята зона влизат всички централни булеварди и паркинги, пред които се намират важни държавни учреждения, офиси и фирми, които всички граждани посещават често за плащане на сметки, за пазаруване и т.н., слизайки за малко те казват на служителите на ОП “ОКДПО”, че са само за 10-15 мин. и не искат да заплатят такса за престой за 1 час. В друг случай, в който на един човек му се налага да отиде на няколко места за плащане на сметки или нещо друго в рамките на един час, на всяко спиране, той трябва да заплаща по 1лв. на престой.

          От разговорите, които проведох с отговорника на паркинги и гаражи в ОП “ОКДПО” и със служителите по места установих, че срещат трудности със събирането на таксите за престой и паркиране именно по тези причини, за които уведомих.

          Предвид гореизложеното и за увеличаване на събираемостта на таксите за престой и паркиране и улесняване на работата на служителите, предлагам на Общински съвет Димитровград, да вземе следното:

 

РЕШЕНИЕ:

 

         Променя чл.24 от Наредба №10, като се въведе нова алинея със следния текст:

 

-         да се измени и допълни чл.24, т.2 със следния текст - такса за ползване на места за паркиране на 1бр. автомобил в цялата синя зона- 1лв./час.

 

 

 

КРАСИМИР ЯНЧЕВ    /П/

Общински съветник