Промяна на Наредба № 10

МОТИВИ

         ЧЛ.10 ал.3 и 4
        Съобразно дадено официално становище от страна на Омбудсмана на Република България по отношение на някои незаконосъобразни практики от страна на общински администрации „Становище на омбудсмана на Република България относно констатирани незаконосъобразни практики на представители на местната власт при изпълняване на правомощията им, делегирани от Закона за местните данъци и такси”. А именно , цитат от становището : „Съществува и друг проблем, свързан с местните такси, който поставят гражданите. В някои общини е въведена практика, съгласно която административна услуга се предоставя, едва когато гражданите заплатят дължимите от тях местни данъци и такси. Без значение е видът на административната услуга, която гражданите искат от общинската администрация. Хора, които имат нужда от едно удостоверение и изразяват готовността си веднага да заплатят цената на услугата, получават отказ с мотива, че дължат на общината местни данъци и такси. С подобни оплаквания се обърнаха към мен граждани от общините Хасково, Пазарджик и Рила.
       Представителите на местната власт трябва да осъзнаят, че отказът да бъдат извършвани услуги, поради неизплатени задължения към общината, по същество представлява отказ от изпълняване на законови задължения на общината, свързани с обслужването на населението. С тези норми в подзаконовите нормативни актове, с които се създават забрани за ползване на услуги при неизплатени задължения, както и забрани за освобождаване от такси при наличие на законови предпоставки за освобождаване, общинските съвети излизат извън рамките на правомощията им, делегирани от Закона за местните данъци и такси и приемат незаконосъобразни разпоредби.        
       На базата на тези аргументи, отправям следните
ПРЕПОРЪКИ:
       -  Общините, които отказват предоставянето на административни услуги на граждани, поради неизплатени задължения към общината, да преустановят тази незаконосъобразна практика. „
        Съобразно и становището на омбудсмана на Република България , считам , че всеки последващ отказ би бил незаконосъобразен и в допълнение бе довел до щета за Община Димитровград , поради не заплащането на предвидената в наредбата такса . При хипотеза отказ гражданинът недвусмислено ще предприеми други алтернативни средства за снабдяване с исканият документ което би заобиколило плащането на дължима такса.
         Нарушение на посочените принципи представлява наличието на  чл.10 ал.3 и 4 в наредба №10 . Същите следва да се заличат.

            ЧЛ.65
           С цел актуализация на наредбата по отношение чл. 65 , същият към настоящият момент в глава административно наказателни разпоредби предвижда санкция за неизпълнение на задължения предвидени в чл. 40 ал.3 от Наредба 10. Следва да се отбележи че чл. 40 е отменен изцяло /отм. с Р №1336/27.01.2011 г./. Чл.65 т предвижда санкция на несъществуващо задължение.

     Чл.65А
 Видно от така представената аргументация се следва обоснованото искане за създаване на нов член - 65А .Съобразно изложеното като мотивировка по отношение на чл. 10 ал.3 и 4 от Наредба №10 и отмяната на тези разпоредби и следствие на гарантиране правата на гражданите против евентуални неправомерни действия от страна на администрацията , при наличие на отказ от административно обслужване, както следва: Служител на администрацията на община Димитровград отказал административно обслужване поради наличие на задължения , дължими от искателя на услугата или удостоверителен документ се санкционира с 20% от брутното си трудово възнаграждение при първо нарушение и с месечно брутно трудово възнаграждение при повторно и всяко следващо нарушение . Санкцията се носи за всяко едно нарушение .
          
            Съобразно направеното изложение предлагам следният проект на РЕШЕНИЕ

1.    Заличават се ал.3 и ал.4 от чл. 10 от Наредба № 10 на Община Димитровград.

2.    ал.5 на чл.10 от Наредба №10 , става ал.3

   3. Отменя се чл. 65 от Наредба № 10 .

        4. Създава се чл. 65А от Наредба № 10 със следният текст : Служител на администрацията на община Димитровград отказал административно обслужване поради наличие на задължения , дължими от искателя на услугата или удостоверителен документ се санкционира с 20% от брутното си трудово възнаграждение при първо нарушение и с месечно брутно трудово възнаграждение при повторно и всяко следващо нарушение . Санкцията се носи за всяко едно нарушение .

Изготвил  : Тодор Ташев……………………………….

                Общински съветник от КП”Да за Димитровград”