Промяна на Наредба № 10


 І. Общински съвет Димитровград приема изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:

Приложение № 1 към чл.64 - Списък с видовете услуги и цени за тях

    т. 36

Такса за ползване на стълб за улично осветление за електронни съобщителни мрежи

Било

0.42 лв./месец

 

Става

0,10 лв./месец

 

 

Приложение № 2 – Списък с видовете технически  услуги  и цени за тях

 

           

Наименование на услугата

Било

Става

т. 5

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински експертен съвет

 -         жилищни сгради с височина до 10м.

-         жилищни сгради с височина над 10м.

 

 

 

-         нежилищни сгради с РЗП до 200 кв.м.

-         нежилищни сгради с РЗП над 200 кв.м.

 

 

 

 

 

 

  1 лв/кв.м. РЗП

2 лв/кв.м. РЗП

но не повече от

10 000 лв.

 

2 лв/кв.м. РЗП

3 лв/кв.м. РЗП

но не повече от

20 000 лв.

 

 

 

 1 лв/кв.м. РЗП

2 лв/кв.м. РЗП

но не повече от

2 000 лв.

 

2 лв/кв.м. РЗП

3 лв/кв.м. РЗП

но не повече от

5 000 лв.

 

 

          ІІ.Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.