Издаване на удостоверение за данъчна оценка за земеделски земи на физически и юридически лица

Правно основание:  чл.3, ал.2 и 3 от Приложение №2 на Закона за местните данъци и такси и чл.264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/

Срок за изпълнение и цена  

Физически лица:                       

Обикновена услуга - в рамките на 5 работни дни - 3 лв.

Бърза услуга  - в рамките на 3 работни дни - 8 лв.

Експресна услуга - в рамките на един работен ден - 12 лв.

Юридически лица:                   

Обикновена услуга - в рамките на 5 работни дни - 6 лв.

Бърза услуга  - в рамките на 3 работни дни - 10 лв.

Експресна услуга - в рамките на един работен ден - 18 лв.

 

Необходими документи:  

1. Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка /по образец/.

2. Документ за самоличност/нотариално заверено пълномощно - когато искането е подадено от упълномощено лице/.

3. Документ за собственост на имота /копие/.

4. Актуална скица.

5. Удостоверение за наследници при наследство /актуално/.

6. Актуално удостоверение за характеристика на имота.      

7. Удостоверение за идентичност на имената.

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Заявления: Искане

Файлове: