Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот на юридически лица

Правно основание:  чл.3, ал.2 и 3 от Приложение №2 на Закона за местните данъци и такси и чл.264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/

Срок за изпълнение и цена:                              

Обикновена услуга - в рамките на 5 работни дни - 6 лв.

Бърза услуга  - в рамките на 3 работни дни - 10 лв.

Експресна услуга - в рамките на един работен ден - 18 лв.

Необходими документи:  

1. Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка /по образец/.

2. Документ за самоличност/нотариално заверено пълномощно - когато искането е подадено от упълномощено лице/.

3. Документ за собственост на имота /копие/.

4. Актуална скица.

5. Декларация по чл. 14, ал.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗМДТ /при недеклариран имот или несъответствие в данните/.     

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Заявления: 1. Искане;

2. Декларация

Файлове: