Заверяване на молби - декларации по обстоятелствена проверка

Срок за изпълнение: Веднага

Цена: Без такса

Необходими документи:

1. Молба-декларация-1 бр.

2. Удостоверение за данъчна оценка-2 бр.оригинал.

3. Документ за самоличност/нотариално заверено пълномощно – при упълномощаване/.

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7