Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство и право на строеж

Правно основание:  чл.3, ал.2 и 3 от Приложение №2 на Закона за местните данъци и такси и чл.264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/

Срок за изпълнение и цена  

Физически лица:                       

Обикновена услуга - в рамките на 5 работни дни - 3 лв.

Бърза услуга  - в рамките на 3 работни дни - 8 лв.

Експресна услуга - в рамките на един работен ден - 12 лв.

Юридически лица:                           

Обикновена услуга - в рамките на 5 работни дни - 6 лв.

Бърза услуга  - в рамките на 3 работни дни - 10 лв.

Експресна услуга - в рамките на един работен ден - 18 лв.

Необходими документи:

1. Искане за издаване на данъчна оценка/по образец/.

2. Документ за самоличност/нотариално заверено пълномощно - когато искането е подадено от упълномощено лице/.

3. Декларация по чл.14, ал.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗМДТ с попълнено служебно каре от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”  при Община Димитровград.

4. Документ за собственост /копие/.

5. Скица /виза/ или разрешително за строеж.

6. Удостоверение за степен на завършеност на строежа от общинска администрация по местонахождение на имота /копие/ - актуално издадено в три месечен срок от постъпване на искането.

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Заявления: 1.Искане

2. Декларация

Файлове: