ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Правно основание: чл.14, ал.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от Закона за местните данъци и такси

Срок за изпълнение: Веднага

Цена: Без такса

Необходими документи: 

  1. Декларация по чл.14, ал.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗМДТ /по образец/.
  2. Документ за собственост на имота /копие/.
  3. Скица /при липса на документ за собственост/.
  4. Копие на удостоверение за въвеждане в експлоатация /при придобиване на новопостроен недвижим имот от предприятие /.

5.Удостоверение за наследници /при придобиване на имот по наследство/ и копие на акт за смърт/при починал ползвател на имота/.

6. Документ за самоличност/пълномощно,когато декларацията се подава от упълномощено лице/.

  1. Копие на Решение на ТЕЛК /при ползване на данъчно облекчение за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто.
  2. Документи, удостоверяващи правото на освобождаване от данък /копие/.
  3. Други документи /решения, удостоверения за отказ от наследство, разрешения за строеж и др. при наличие на такива/

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Заявление: Декларация

Файлове: