Приемане и обработване на декларация за облагане с данък върху наследствата

Правно основание:  чл.32 от Закона за местните данъци и такси

Срок за изпълнение: Веднага

Цена: Без такса

Необходими документи:

1.Декларация по 32 от ЗМДТ

2.Удостоверение за наследници

3.Удостоверение за данъчна оценка /когато наследодателя има имоти извън Община Димитровград/

4.Документи, удостоверяващи собственост на наследодателя

5.Застрахователна стойност на МПС /ако наследодателя е притежавал такова/

6.Удостоверение от банка за влоговете

7.Удостоверение за притежание на ценни книжа от централния депозитар.

8.Документ за самоличност/пълномощно,когато декларацията се подава от упълномощено лице/.

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Заявления: Данъчна декларация по чл.32 от ЗМДТ

Файлове: