ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА

Правно основание:  чл.49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси

Срок за изпълнение: Веднага

Цена: Без такса

Необходими документи:

1.Декларация по 49, ал.3 от ЗМДТ/по образец/.

2.Документи, удостоверяващи датата на придобиване на имуществото /договори, приемо-предвателни протоколи и др./

3.Документи, удостоверяващи правото на освобождаване от данък.

4.Решение на ТЕЛК /при дарение с хуманитарна цел в полза на лица с намалена работоспособност от 50 до 10 на сто/

5.Документ за самоличност/пълномощно - когато се подава от упълномощено лице/

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Заявления: Данъчна деклрация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ

Файлове: