Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средствa

Правно основание:  чл.54, ал.4 от Закона за местните данъци и такси

Срок за изпълнение: Веднага

Цена: Без такса

Необходими документи:

1. Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ/по образец/

2. Документ за собственост /договор и фактура/ или нотариално заверен договор.

3. Копие от свидетелство за регистрация в КАТ част І.                                               

4. Копие от документа за платен данък върху превозното средство, ако МПС е било регистрирано в друга община.

5. Копие от Решение на ТЕЛК /при ползване на данъчно облекчение от лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и при МПС с обем на двигателя до 2000 куб.см. и мощност до 117,64 kW /.

6. Удостоверение за наследници /при придобиване на МПС по наследство/.

7. Документ за самоличност/пълномощно,когато декларацията се подава от упълномощено лице./

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Заявления: 1. Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за леки и товарни автомобили

2. Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ с изключение на леки и товарни автомобили

Файлове: