Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Правно основание: чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси

Срок за изпълнение: до 31 декември от предходната година

Цена: Без такса 

Необходими документи:

1. Декларация по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси/по образец/

2. Документ за самоличност/пълномощно,когато декларацията се подава от упълномощено лице.

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Заявление за изтегляне: Декларация

Файлове: