ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА УСЛУГАТА ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО ИЗХВЪРЛЕНИ ОТПАДЪЦИ

Правно основание: чл.20 Наредба №10 за ОАМТЦУ на територията на Община Димитровград във връзка с чл.67, ал.1 от Закона за местните данъци и такси

Срок за изпълнение: до 30 ноември от предходната година; до 2 месеца от датата на придобиване/от въвеждане в експлоатация/ на обекта 

Цена: без такса

Необходими документи:

1. Декларация по чл.20 от Наредба №10 за ОАМТЦУ на територията на Община Димитровград

2. Документ за самоличност/пълномощно,когато декларацията се подава от упълномощено лице/

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Заявление:

Декларация по чл.20 от Наредба 10

Файлове: