Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство

Правно основание: Чл.41 от ЗМДТ        

Срок за изпълнение и цена  

Обикновена услуга - в рамките на 5 работни дни - 2 лв.

Бърза услуга  - в рамките на 3 работни дни - 3 лв.

Експресна услуга - в рамките на един работен ден - 4 лв.

Необходими документи: 

1. Искане за издаване на документ /по образец/

2. Документ за самоличност/пълномощно-когато искането е подадено от упълномощено лице/.

3. Декларация по чл.32 от ЗМДТ.

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Заявления: 1.Искане;

2.Декларация

Файлове: