Издаване на копие от подадени данъчни декларации и извлечение по данъчна сметка

Правно основание: Чл.87, ал.5 и чл.88, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс     

Срок за изпълнение и цена  

Физически лица:                       

Обикновена услуга - в рамките на 5 работни дни - 3 лв.

Бърза услуга  - в рамките на 3 работни дни - 4 лв.

Експресна услуга - в рамките на един работен ден - 5 лв.

Юридически лица:                           

Обикновена услуга - в рамките на 5 работни дни - 4 лв.

Бърза услуга  - в рамките на 3 работни дни - 5 лв.

Експресна услуга - в рамките на един работен ден - 6 лв.

Необходими документи: 

1. Искане за издаване на документ /по образец/

2. Документ за самоличност

3. Пълномощно /когато искането е подадено от упълномощено лице/.

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Заявление: Искане

Файлове: