1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ