Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, такси, глоби и имуществени санкции, наложени от органите по приходи

Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, такси, глоби и имуществени санкции, наложени от органите по приходи

Правно основание: Чл.129, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

Срок за изпълнение: До 30 дни

Цена: Без такса. 

Необходими документи: 

1. Искане за прихващане или възстановяване /по образец/

2. Документ за самоличност /пълномощно - когато искането е подадено от упълномощено лице/.

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 5 и 7

Заявление:
Искане

Файлове: