Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Правно основание: чл.61и, ал.5 от ЗМДТ                                        

Срок за изпълнение:Веднага/не по-късно от 7 дни

Цена: Без такса

Необходими документи

1. Искане за издаване на документ/по образец/.

2. Документ за самоличност /пълномощно-когато искането е подадено от упълномощено лице/.

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Заявление: Искане

Файлове: