Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация.

Правно основание: ЗМДТ

Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Документ за собственост /отстъпено право на строеж/
  • Удостоверение за наследници /при необходимост/
  • Пълномощно /при необходимост/

Място на получаване: Гише № 5

Обикновена услуга
Срок Цена
10 дни 10,00 лв.

Заявления:

Файлове: