1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план