Издаване на съгласувателно писмо за разкопаване

Правно основание: Наредба № 24

 Издаване на съгласувателно писмо за разкопаване, съгласно Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване.  

Необходими документи:  
в случаите по чл. 8 от Наредба №24, когато има възникнала повреда, която трябва да се отстрани незабавно:

 • Заявление по образец
 • Скица-предложение на разкопавания участък с обяснителна записка;
 • Документ за внесена такса за услугата по съгласуване и координиране на СМР (съгласувателно писмо);
 • Документ за внесена гаранционна вноска по реда на чл.18 от глава шеста на наредба  24  

в случаите по чл. 4 от Наредба №24 , когато съгласувателното писмо се иска за започване на СМР:

 • Заявление по образец Копие от разрешението за строеж, ако такова се изисква или разрешение за поставяне за елементите на градското обзавеждане;
 • Скица-предложение на разкопавания участък с обяснителна записка в случаите на чл. 147, ал. 1 и/или чл. 151, ал. 1 от ЗУТ;
 • Проект за временна организация на движението (ВОД), съгласувана със сектор „Пътна полиция” при извършване на СМР в улична регулация;
 • Документ за внесена такса за услугата по съгласуване и координиране на СМР (съгласувателно писмо);
 • Документ за внесена гаранционна вноска по реда на глава шеста на наредба №24 ;
 • Документ за платена такса за издаване на заповед за ВОД, когато е приложимо;
 • Удостоверение за липса на задължения към Община Димитровград.

 

Място на получаване: Гише № 5

Обикновена услуга
Срок Цена
7 дни 20,00 лв.

Заявления:

Файлове: