Заверка на молба-декларация или издаване на удостоверение, че имотът е или не е общинска собственост

 

ОС-102. Заверка на молба–декларация или издаване на Удостоверение, че имотът е или не е общинска собственост

І. Правно основание – чл. 6, ал. 3 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ІІ. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите;

ІІІ. Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Скица на имота

4. Удостоверение за наследници /при необходимост/

ІV. Такса – 2,50 лв

V. Срок – 3 дни

Файлове: