Издаване на препис от договор за отстъпено право на строеж

ОС-104. Издаване на препис от договор за отстъпено право на строеж.

І. Правно основание – чл. 6, ал. 3 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ІІ. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите;

ІІІ. Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. В зависимост от конкретния случай /налични документи, които могат да послужат за ориентир/: Удостоверение за наследници, Удостоверение за идентичност на имена, Удостоверение за платен данък от отдел „Приходи” и т.н.

ІV. Такса  – 1,20 лв./страница

V. Срок – 1 ден

Файлове: