Отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост

ОС-106. Отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост

І. Правно основание – чл. 64 от Закона за общинската собственост

ІІ. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите;

ІІІ. Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Актуална скица за имота

3. Документ за собственост или друг документ, удостоверяващ придобивното основание

ІV. Такса – няма

V. Срок – 90 дни

Файлове: