Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

ОС-107. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

І. Правно основание – чл. 36 от Закона за общинската собственост

ІІ. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите;

ІІІ. Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Актуална скица за имота /оригинал/

3. Документ, удостоверяващ придобивното основание – нотариален акт, съдебно решение, договор за продажба,замяна и др.

ІV. Такса – няма

V. Срок – 90 дни

Файлове: